ปรัชญา คำคมคำคมบาดใจ

ปรัชญาจีน ผู้ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล

คำคมจาก ขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย


สุภาษิตจีน
สุภาษิตจีน เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติจีน แต่สามารถนำมาผสมผสานกับสังคมไทยได้ ช่วยให้สภาพจิตใจดี หนักแน่น มั่นคง สามารถนำมาเป็นกำลังใจให้ชีวิต นำมาสร้างสรรค์ในการสนทนาและอาจทำให้เราเป็นจุดสนใจในกลุ่มได้ คำคมคายประโยคเดียว สามารถทำให้คนที่ได้ยินได้ฟัง ประทับใจและทำให้เกิดแสงสว่างได้ โดยที่เราอาจคิดไม่ถึง

บทปลงสังขาร
ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง
คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้

ศิลปะ แห่งความเป็นมนุษย์ "รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่ มันเป็นจริง มองสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงๆ"

สุภาษิต สอนหญิง
ภรรยาดี ต้องฉลาดเข้าใจรู้ใจสามี มีหน้าที่ปฎิบัติสามีให้เป็นสุข ปลอบโยนให้หายทุกข์
ทาน ศีล ภาวนา พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
อริสโตเติ้ล (Aristotle ก.ค.ศ. 384-322 จาก The Live of Philosophers โดย Diogenes Laertius) ปรัชญาช่วยให้ปฎิบัต ิตนด้วยความพอใจ ในเรื่องที่คนอื่นเขาปฎิบัติกันเพราะกลัวกฎหมาย
>>อ่านต่อ>>>

สำนวนไทย คนไทยเป็นคนเจ้าบท เจ้ากลอน จะพูดจาหรือสั่งสอนใคร ก็มักจะอ้างเอาสำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่พูดต่อๆกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณมาเปรียบเทียบเปรียบเปรย คำเหล่านี้มักจะเป็นคำที่คล้องจองกัน ทำให้จดจำได้ง่าย
ภาษิต- คำคมอังกฤษ
Grey hair is a of age, not of wisdom.
ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา


คติธรรมคำสอน ผู้สนใจปฎิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่ในโลกไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัว


พุทธศาสนสุภาษิต ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์
คนละความชนะ และความแพ้ได้แล้ว
สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข.

หมวด วาจา
หมวด ปัญญา
หมวด ความเพียร
หมวด บุคคล
หมวด ศีล
หมวด ตน
หมวด ไม่ประมาท
หมวด กรรม
หมวด กิเลส
หมวด จิต
หมวด ความตาย
หมวด อดทน
หมวด ทาน
หมวด ความสามัคคี
หมวด ธรรม
หมวด คบหา
หมวดเบ็ดเตล็ด
มะโนนอบพระผู้ เสวยสวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์ เทอดหล้า
ดวงใจมอบเมียขวัญ และแม่
เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตัว
ปรัชญาชาวบ้าน ทุกชีวิตย่อมมี ปัญหา ปัญหามีมาให้แก้
ไม่ใช่มีมาให้กลัดกลุ้ม การแก้ปัญหา เป็นหน้าที่ของชีวิต
พุทธ สุภาษิตกล่อมเกลาจิต พุทธสุภาษิตส่วน หนึ่งเป็นหลักธรรม
ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตนเอง
ทำให้เข้าใจสภาวะโลกตามความเป็นจริง
และเป็นปัจจัยให้ประพฤดี ปฎิบัติชอบ
มีความสุขกาย สุขใจ เจริญในทางโลก
และทางธรรม
ธรรมคติ
"การภาวนา คือ การลดความโง่ของ
ตัวเอง ผู้ที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนา
คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่
ของตนเอง"

ภาษิตจีน
ปุถุชนหาใช่นักปราชญ์บัณฑิตไม่
ใครบ้างจะไม่ทำผิดเลย

จง... (ข้อคิดเตือนใจ)
จงระมัดระวัง และวางแผนให้รอบคอบ
ก่อนที่จะลงมือ เพราะคุณไม่อาจย้อนกลับสู่อดีตเพื่อแก้ไขได้


-->