พุทธพจน์บทแรกของพระพุทธเจ้า(คำพูดที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสขึ้นในทันทีหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า)


พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานออกมาว่า . . .
เราแสวงหาตัณหานายช่างผู้สร้างเรือน
เมื่อไม่พบ ก็ท่องเที่ยวไปตลอดชาติสงสารเป็นอันมาก
การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์

ดูก่อนตัณหานายช่างผู้สร้างเรือน
ตัวท่านเราพบแล้ว ท่านจักสร้างเรือนไม่ได้อีกแล้ว
โครงสร้างเรือนของท่านเราหักเสีย หมดแล้ว

ยอดเรือนท่านเราก็รื้อเสียแล้ว
จิตเราถึงธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้
เพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้ว


(จากพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 338)


บทความที่เกี่ยวข้อง