พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดความโกรธ

 • ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม

 • พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ

 • ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว)

 • ความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ

 • ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ

 • ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม

 • ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข

 • พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา

 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย

 • ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์

 • ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย

 • คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง

 • ผู้มืนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์

 • ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น

 • ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย

 • ความโกรธก่อความพินาศ

 • ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า

 • คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์

 • โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน

 • ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น

 • ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี

 • ความโกรธไม่ดีเลย

 • อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ

 • ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้

 • ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ

 • ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้

 • คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์