พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดสร้างตัว

 • บุคคลตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจากกองน้อย

 • บุคคลพึงหาเลี้ยงชีพ โดยทางชอบธรรม

 • บุคคลพึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม

 • บุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง

 • จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค

 • จงเก็บรวบรวมทรัพย์สิน เหมือนผึ้งเที่ยวรวมน้ำหวานสร้างรัง

 • ถึงไม่ได้ แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม

 • ขยัน เอาธุระ ทำเหมาะจังหวะ ย่อมหาทรัพย์ได้

 • ทรัพย์สินย่อมพอกพูนขึ้นได้ เหมือนดังก่อจอมปลวก

 • การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด

 • โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี

 • ความอุบัติแห่งผล ย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน

 • ชีวิตจะอยู่ได้ที่ไหน พึงไปที่นั้น ไม่พีงให้ที่อยู่ฆ่าตนเสีย

 • คนที่ขยันในหน้าที่ ไม่ประมาท เอาใจใส่สอดส่อง ตรวจตรา จัดการงานให้เรียบร้อย เป็นอันดี จึงควรเข้ารับราชการ

 • ขยันงาน ไม่ประมาท ฉลาดในวิธีจัดการ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ย่อมรักษาทรัพย์สมบัติ ให้คงอยู่ และเพิ่มทวี

 • การได้ยศ การได้ลาภ การเลี้ยงชีพ ด้วยการยอมลดคุณค่าของชีวิต หรือด้วยการประพฤติอธรรม เป็นสิ่งน่ารังเกียจ

 • ผลประโยชน์ทั้งปวง ตั้งอยู่ที่หลัก ประการ คือการได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษาสิ่งที่ได้แล้ว

 • คนมีปัญญา ประกอบด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดงาน รู้จักกาล รู้จักสมัย จึงควรเข้ารับราชการ

 • คนใดชอบนอน ชอบมั่วสุม ไม่เอางาน เกียจคร้าน เอาแต่โกรธ งุ่นง่าน นั้นคือปากทางของความเสื่อม