ภาษิต คติพจน์ของอังกฤษ(2)

*

A fool and his money are soon parted.
คนโง่และเงินอยู่รวมกันไม่ได้นาน
*

Good to forgive ; best to forget.
การอภัยนั้นดี แต่ลืมเสียนั้นดีที่สุด
*

Forgive others often , but yourself never.
จงให้อภัยคนอื่นเสมอ แต่อย่าให้อภัยตนเอง
*

A friend in need is a friend indeed.
มิตรในยามต้องการคือมิตรแท้
*

God helps those who help themselves.
พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง
*

The fox changes his skin but not his habits.
สนัขจิ้งจอกเปลี่ยนสีได้ แต่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้
*

Everyone speaks of happiness , but few know it.
ใครๆก็พูดถึงความสุข แต่น้อยคนที่รู้ว่าความสุขคืออะไร
*

Two heads are better than one.
สองหัวดีกว่าหัวเดียว
*

Honesty is the best policy.
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
*

Hope is the poor man bread.
ความหวังคือขนมปังของคนจน
*

Lost time is never found again.
เวลาที่เสียไปย่อมหาไม่ได้อีก
*

One cannot know everything.
คนเราจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ไม่
*

Like mother , like daughter.
ดูนางให้ดูแม่
*

The lion is not so fierce as they paint him.
สิ่งโตย่อมไม่ดุร้าย ดังที่คนป้ายสีให้มัน
*

Our first and last love is self-love.
ความรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายคือรักตนเอง
*

Behind bad luck comes good luck.
โชคดีย่อมตามหลังโชคร้าย
*

The nearer the bone the sweeter the meat.
ยิ่งใกล้กระดูกเนื้อยิ่งหวาน
*

Money is a good servant , but a bad master.
เงินเป็นผู้รับใช้ที่ดี แต่เป็นนายที่เลว
*

When money spaeks the truth is silent.
เมื่อเงินพูด ความจริงก็เงียบ
*

Music is the universal language of mankind.
ดนตรีคือภาษาสากล ของมนุษยชาติ
*

Newspaper are the wood mirror.
หนังสือพิมพ์เป็นกระจกเงาของโลก
*

No man can be a patriot on an emty stomach.
ไม่มีใครเป็นผู้รักชาติได้ ในยามที่ท้องว่าง
*

The will of the people is the best law.
ความต้องการของประชาชนเป็นกฎหมายที่ดีที่สุด
*

The pen is mightier than the sword.
ปากกามีอำนาจมากกว่าดาบ
*

He who loves pleasure shall be a poor man.
ผู้ที่รักความสำราญ จะต้องเป็นคนยากจน
*

It is better to be safe than sorry.
ปลอดภัยย่อมดีกว่าเสียใจ
*

God hates those who praise themselves.
พระเจ้าทรงเกลียดชังคนที่ยกย่องตนเอง
*

Prevention is better than cure.
กันดีกว่าแก้