“พลังสุขภาพจิต สู้วิกฤต” อึด ฮึด สู้สถานการณ์วิกฤตทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจที่มีคนตกงานและว่างงานจำนวนมาก สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ โรคที่อุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เอช 1 เอ็น 1 2009 โรคกาฬโรควัณโรค เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต และสุขภาพจิตของประชาชน

ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตสามารถฟื้นตัวกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพลังสุขภาพจิต (Resilience) ซึ่งเป็นความสามารถทางอารมณ์และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัว กลับสู่ภาวะปกติ ภายหลังจากการผจญกับเหตุการณ์ในชีวิต เช่น ตกงาน ถูกทำร้าย เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง ไฟใหม่บ้าน สูญเสียคนรัก เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนเราไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้ตระหนกตกใจ เศร้าเสียใจ นอนไม่หลับ หมดกำลังใจ อับจนหนทาง


ในสถานการณ์เช่นนี้ คนที่มีพลังสุขภาพจิตดี จะควบคุมตัวเองพยายามอดทน อดกลั้น สร้างกำลังใจให้เข้มแข็งสู้ชีวิตต่อไป ปรับใจแก้ปัญหาเองชนะต่ออุปสรรค ฟื้นฟูจิตใจและปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนมาเป็นปกติหรือดีกว่า เดิม


ทำอย่างไรบุคคลจึงจะมีพลังสุขภาพจิตได้ต้องมีพลัง 3 พลัง ดังนี้


พลังอึด

หมายถึงการที่ทนทานกับความทุกข์ใจได้ ทนต่อความยากลำบาก ควบคุมอารมณ์ไม่ให้อ่อนไหวง่าย จึงควรฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนยอมรับอารมณ์เป็น เช่น กลัว โกรธ เศร้าเสียใจ ควบคุมอารมณ์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ทำสมาธิ ฝึกการหายใจ ฝึกผ่อนคลายอารมณ์ ปรับความคิดในเชิงบวก นึกถึงความภูมิใจที่ผ่านมาซึ่งทำให้ร่าเริง


พลังฮึด

หมายถึง มีกำลังใจ มีแรงใจ ที่จะดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้สถานการณ์กดดันซึ่งต้องฝึกสร้างกำลังใจให้ตนเอง เช่น พูดให้กำลังใจให้ตนเอง


เช่นฉันทำได้มันจะต้องผ่านพื้นไปได้, ชีวิตของเรามืดไม่นานประเดี๋ยวก็สว่าง, ทุกคนก็มีปัญหา เวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น, ไม่ได้ตกงานเฉพาะฉันคนเดียว, ธุรกิจล้มเหลว แต่ชีวิตฉันต้องไม่ล้มเหลวหรือไปหากำลังใจจากคนอื่น ดูแบบอย่างจากคนอื่นที่พบปัญหาในชีวิตแล้วลุกขึ้นสู้วิกฤตได้ หรือรวบรวมเพลง ข้อความ หรือคำที่กำลังใจ ฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คิดหาทางแก้ไขปัญหาหลายๆ ทาง


พลังสู้

หมายถึงต่อสู้เอาชนะอุปสรรค มั่นใจและพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรค ตระหนักในทักษะของตนต้องคิดว่า “ฉันทำได้” ฉันได้เรียนรู้ บทเรียนจากวิกฤตในชีวิตครั้งนี้ (สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอ) คิดหาทางแก้ปัญหาหลายๆ ทาง


หากยังไม่มีพลัง อึด ฮึด สู้ อยู่ในตัว สามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้จากตัวอย่างของคนที่มีพลังนี้ จากการฟัง การอ่าน ได้เห็นวิธีการแสดงออกของผู้ที่เคยประสบวิกฤตในชีวิตแล้วผ่านมาได้ หรือการได้รับการประคับประคองให้กำลังใจจากคนรอบข้างเป็นที่ปรึกษา ทำให้อบอุ่นใจ คลายความทุกข์ลง และมีความอดทนต่อปัญหาวิกฤตมากขึ้น


ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีพลัง อึด ฮึด สู้ ค่ะ

บทความดี ๆ จาก

ศุภวรรณ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตตรัง

ref: rploei.go.th